Obchodní podmínky a reklamační řád

ALTEREGO

Andrea Říhová

Křenová 35

Brno 602 00

IČO 02747146

DIČ 8562194300

Objednáním zboží souhlasíte s veškerými níže uvedenými obchodními podmínkami.

Po dokončení objednávky k Vám na zadanou emailovou adresu dorazí potvrzení Vaší objednávky s datem expedice zboží. V případě, že jste zvolili platbu předem, bude Vám zaslána také elektronická faktura a výzva k úhradě zboží. Zboží bude poté vyexpedováno druhý den od připsání Vaší platby na náš účet. V případě pozdržení dodávky zboží Vás budeme kontaktovat telefonicky.

Výměna a vrácení zboží

V případě výběru špatné velikosti nebo zájmu vyměnit zboží za jiné nás neváhejte kontaktovat. Čisté a nenošené zboží Vám rádi vyměníme. Zboží, které Vám nevyhovuje, máte možnost vrátit zpět do 14 dnů od obdržení zásilky. Zboží musí být taktéž v původním stavu. Čisté a nenošené. V případě vrácení zboží je potřeba společně se zbožím zaslat také číslo účtu.


Adresa pro zaslání zboží zpět:


ALTEREGO

Andrea Říhová

Křenová 35

Brno 602 00

Reklamační řád

Prodávající vydává v souladu s příslušnými právními předpisy tento reklamační řád, který upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje kupující právo na zajištění bezplatné opravy popřípadě výměny výrobku zakoupeného v internetovém obchodě prodávajícího v rámci výrobcem stanovené dvouleté záruky od zakoupení zboží.

Zaplacením a převzetím věci přechází na kupujícího vlastnické právo k zakoupené věci a zároveň tímto kupující bez výhrad přijímá obchodní podmínky prodávajícího. Kupující je povinen při převzetí zakoupené věci tuto zkontrolovat a případných vadách neprodleně informovat prodávajícího.

Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím a její délka je u všech výrobků obecně stanovena na 24 měsíců od data koupě, tedy ode dne převzetí věci kupujícím.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek řádně používán a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na bezplatnou opravu.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od smlouvy odstoupit.

Reklamaci lze uplatnit doručením zboží přepravní službou do skladu prodávajícího společně s průvodním dopisem popisujícím vadu zboží.

Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace bez odkladu, nejpozději však v zákonem stanovené lhůtě.

Záruka se nevztahuje na vady výrobku vzniklé zaviněním nebo opomenutím kupujícího. Reklamace se nevztahují zejména na případy:

  • došlo-li ke změně vlastností zboží v důsledku jeho obvyklého opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, ze kterých je zboží vyrobeno

  • v důsledku jakéhokoli poškození zákazníkem nebo třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu; nese-li předložený nákupní doklad zjevné známky změn; došlo-li poškození výrobku živelnou katastrofou

  • jestliže záruka na zboží již uplynula; kdy závada byla způsobena nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek, neodborným zacházením nebo použitím

  • došlo-li k poškození nadměrným mechanickým opotřebením nebo zanedbáním péče a to zejména poškozením při nedodržení pracích symbolů.

    Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

  • Vada se vyskytla v záruční době. Kupující je povinen doložit doklad o koupi zboží.

  • Výrobek je vadný, tedy vyskytla se na něm funkční či vzhledová vada, jenž zamezuje jeho běžnému užití. Tato vada nebyla způsobena zásahem kupujícího.

  • Kupující po celou dobu užívání zboží dbal na pokyny k užívání zboží a péče o něj, které jsou vždy součástí faktury.

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.


Oprávněné reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamovaný výrobek. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Dojde-li k výměně vadného zboží za nové, anebo byla-li vyměněna vadná část, začne běžet záruční

doba k novému zboží, znovu od převzetí nové věci. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu z opravy v záruční opravě.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 1. 5. 2014. Změna reklamačního řádu vyhrazena.

ZPĚT